Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
 
Szabályzat célja
 
Jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) meghatározza a FEX-FOOD Kft.  a továbbiakban: „FEX-FOOD Kft. .” vagy „adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a FEX-FOOD Kft. -nél vezetett nyilvántartások működésének rendjét, biztosítsa az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogellenes megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
 
FEX-FOOD Kft. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
 
Szabályzat hatálya
 
A Szabályzat hatálya kiterjed a FEX-FOOD Kft. által szerződés teljesítése, ügyfélszolgálati adatkezelés, elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása körében végzett adatkezelési műveletre.
 
A Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik FEX-FOOD Kft. által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási műveletekben részt vesznek, vagy egyébként az FEX-FOOD Kft. által kezelt vagy feldolgozott adathoz hozzáférnek.
 
 
A Szabályzat 2018. május 25. napjával lép hatályba.
Az adatkezelő adatai
 
Cégnév: FEX-FOOD Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1078 Budapest, Hernád u. 4
Cégjegyzékszám: 01-09-934999
Adószám: 12451331-2-42 
 
Ügyfélszolgálat
 
https://foodexpress.hu/
Ügyfélszolgálat címe: 1119.Budapest Nándorfejérvári u.36-40
Ügyfélszolgálat telefonszáma: (06-1) 210-96-20
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@fexfood.hu
Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása: minden hétköznap 7 és 15 óra között
 
www.fitbalance-etrend.hu 
 
Ügyfélszolgálat címe: 1119.Budapest Nándorfejérvári u.36-40
Ügyfélszolgálat telefonszáma: (06-1) 210-96-25
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@fitbalance-etrend.
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: minden hétköznap 7 és 15 óra között
 
FEX-FOOD Kft. által kezelt weboldalak
 
www.foodexpress.hu/
www.fitbalance-etrend.hu
www.fitbalance-centrum.hu
 
DEFINÍCIÓK
 
A jelen Szabályzatban hivatkozott egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
 
1) Info tv: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 
1) GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 
1) Adat: Az Info tv. és GDPR által személyes adatnak vagy különleges adatnak minősített adatok, így különösen az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 
1) Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 
1) Adatközlő: az a természetes-,  vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, avagy nevükben eljáró természetes személyek, akik bármely formában FEX-FOOD Kft. részére felhívásra, vagy anélkül harmadik személyek személyes adatát közlik.
 
1) Bizalmas információ: minden olyan nem könnyen hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a bármelyik Fél jogos pénzügyi vagy politikai érdekét, személyhez fűződő jogait sértené vagy veszélyeztetné.
 
 
1) Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 
1) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 
1) Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 
1) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
1) Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 
1) Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 
 
1) Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 
 
1) Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
 
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
 
1) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv1) (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
 
 
1) Webshop: FEX-FOOD Kft. által a https://foodexpress.hu/ és a www.fitbalance-etrend.hu oldalon üzemeltetett webshop, ahol a vásárlók online módon köthetnek ételszállítási szerződést, illetve a 1) http://www.fitbalance-centrum.hu weboldalon feltüntetett szállásfoglalási szolgáltatást vehetnek igénybe
 
1) Ételszállítási szerződés: FEX-FOOD Kft. által FEX-FOOD Kft.  által forgalmazott termék (meleg vagy hideg étel) megrendelésére, csomagolására, kiszállítására vonatkozó szerződés, amely alapján Ügyfél díj fizetésére köteles
 
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK
 
 
FEX-FOOD Kft. tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. 
 
FEX-FOOD Kft. a személyes adatot meghatározott jogszerű célból kezel.
 
FEX-FOOD Kft. adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel.
 
Az adatkezelés során FEX-FOOD Kft. a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon kezeli.
FEX-FOOD Kft. az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezel. 
 
Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra.
 
FEX-FOOD Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
A jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi érdekkörében eljáró megbízottjával megismerteti és elfogadtatja. 
 
Az adatok felvétele és kezelése a tisztesség és törvényesség elvének betartásával történhet.
 
Az önkéntes rendelkezés alapján történő adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig terjedhet.
 
Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 
Az érintett általi adatszolgáltatás jogalapját  az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. 
 
Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
 
Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. 
 
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 
Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben. 
 
Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul - módosíthatja, vagy visszavonhatja.
 
Az adatfeldolgozás általában elektronikusan, gépi úton történik.
 
Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
 
Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek.
 
Az adat törlési, irat megsemmisítési eljárásra FEX-FOOD Kft. belső irányelvei és szabályai az irányadóak.
 
EGYES ADATKEZELÉSEK
 
FEX-FOOD Kft. tevékenysége körében a következő célokhoz kötött adatkezeléseket végzi. 
4.1. Ételszállítási szerződések teljesítése
 
4.1.1. Vásárlói adatok offline
Adatkezelés célja: FEX-FOOD Kft. tevékenységével összefüggésben papíralapon (futárnál) kötött ételszállítási szerződés teljesítése, így különösen a termék elkészítése, termékre vonatkozó tájékoztatás nyújtása, termék kiszállítása, vételár beszedése, elszámolása, számla kiállítása, célzottabb kiszolgálás biztosítása.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, banki fizetés esetén bankszámlaszám
Adatfeldolgozó: Szerverüzemeltetés és technológiai háttérműveletek végzése céljából - Foodsystems
 
Adatkezelés időtartama 5 év (elévülési idő) +60 nap 
Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év + 60 nap.
 
4.1.2. Vásárlói adatok online
 
Adatkezelés célja: FEX-FOOD Kft. tevékenységével összefüggésben online felületen (https://foodexpress.hu/ és www.fitbalance-etrend.hu kötött ételszállítási szerződés teljesítése, így különösen a termék elkéászítése, termékre vonatkozó tájékoztatás nyújtása, termék kiszállítása, vételár beszedése, elszámolása, számla kiállítása,célzottabb kiszolgálás biztosítása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, szállítási cím, telefonszám,  e-mail cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám, IP cím
Adatfeldolgozó: Szerverüzemeltetés és technológiai háttérműveletek végzése céljából- Foodsystem 
 
Adatkezelés időtartama A szerződés megkötésétől számított 5 év (elévülési idő) +60 nap
Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a szerződés 8 év + 60 nap.
 
4.2. Ügyfélszolgálati adatkezelés
 
Adatkezelés célja: Ügyfelek megkülönböztetése, az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. - Jogi kötelezettség teljesítése, Fgytv. 17/A.§., 
Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, 
Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év +60 nap
 
4.3. Szálláshely foglalási szerződés teljesítése
 
Adatkezelés célja: FEX-FOOD Kft. tevékenységével összefüggésben online felületen (http://www.fitbalance-centrum.hu/) kötött foglalási szerződés teljesítése, így különösen a tájékoztatás nyújtása, foglalásban meghatározott rendelés teljesítése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, 
Adatfeldolgozó: Szerverüzemeltetés és technológiai háttérműveletek végzése céljából - Foodsystem
Adatkezelés időtartama A szerződés megkötésétől számított 5 év+60 nap
Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a szerződés  8 év +60 nap.
 
 
4.4. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása:
 
Adatkezelés célja: FEX-FOOD Kft. tevékenységével összefüggésben személy-, és vagyonvédelmi, továbbá a munkavállalók kötelezettségeinek teljesítésének ellenőrzése céljából kép és videófelvétel készítése és rögzítése
 
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulás
Kezelt adatok köre: képmás,- és videófelvétel
Adatfeldolgozó: - FEX-FOOD Kft. Ügyvezető igazgató
Adatkezelés időtartama Nem automatikus.
Az ügyfél igénye szerint
 
 
 
ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 
FEX-FOOD Kft. adatkelezésére a következő jogalapok legalább egyikének fennállása esetén kerülhet sor:
Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás)
 
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése).
 
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség teljesítése).
 
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA
 
Az adatkezelések megvalósítása előtt - a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tenni az adatfelvétel módjáról, céljáról és az adatszolgáltatás önkéntessége esetén az önkéntes jellegről.
 
FEX-FOOD Kft. általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatokat kér az érintettektől, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után az érintettek szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.
 
FEX-FOOD Kft. nem gyűjt, és nem kezel különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
 
Amikor az érintettől közvetlenül vesz fel adatot FEX-FOOD Kft., az adatfelvételt megelőzően tájékoztatja az érintettet:
 
A tájékoztatás tartalmazza:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 
A fentiekben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
 
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 
Amikor nem az érintettől közvetlenül vesz fel adatot FEX-FOOD Kft., az adatfelvételt megelőzően tájékoztatja az érintettet:
 
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, FEX-FOOD Kft. az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
 
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR  49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 
További tájékoztatás az 5.1.2. pontot meghaladóan:
 
A 5.1.2. pontban hivatkozottakon túl említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat: 
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
A fenti tájékoztatást FEX-FOOD KFT.  az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 
Amennyiben FEX-FOOD Kft. a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és lentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.
 
 
AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA
 
Amennyiben FEX-FOOD Kft. az érintett személyes adatait  az érintett hozzájárulása alapján kezeli, úgy az adatkezelésre az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. 
 
Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 
 
FEX-FOOD Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 
Az érintetteket külön, vagy a jelen szabályzatra való utalással tájékoztatni kell arról, hogy az e-mail címének megadása esetén egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.
 
A HOZZÁJÁRULÁS TARTALMA ÉS MEGADÁSÁNAK MÓDJA
 
Az érintett hozzájárulásának megadását aláírása igazolja papíralapú adatfelvétel esetén. 
 
Elektronikus úton történő adatmegadás esetén az elektronikus felületen történő egyértelmű elfogadó mező jelölése jelenti a tájékoztatás megértését és elfogadását.
 
Az ételszállítási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok hiányában a szerződés megkötésére nem kerülhet sor.
 
A regisztrációhoz kért személyes adatok között feltüntetésre kerül, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kéri FEX-FOOD Kft. . "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rovatok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, szerződés nem teljesülhet, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése elutasításához vezethet.
 
FEX-FOOD Kft. az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a megfelelő tájékoztatást követően, az érintett előzetesen hozzájárul ehhez.
 
FEX-FOOD Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát. A FEX-FOOD Kft. által használt informatikai infrastruktúrán belül az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos feladatokat a FEX-FOOD Kft. informatikai biztonsági politikájában foglalt elvek, eljárások és biztonsági kontrollok szabályozzák. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA
 
Adattárolás elvei
 
FEX-FOOD Kft.-nek biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. FEX-FOOD Kft. gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő logikai elkülönítéséről. FEX-FOOD Kft. az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembevételével kezeli. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartások esetében egyaránt érvényesülnek.
A nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető adatkezelések egymástól elkülönüljenek.
FEX-FOOD Kft. a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és a FEX-FOOD Kft. érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
 
FEX-FOOD Kft. a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről.
FEX-FOOD Kft. az elektronikus nyilvántartást olyan informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az adatokhoz hozzá férő személyek belépéseit és tevékenységeit a rendszer nyilvántartja.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl. bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására FEX-FOOD Kft.-t, úgy - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
 
Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 
 
Papír alapú tárolás
 
Amennyiben az érintett FEX-FOOD Kft. részére papír alapú okiratban adja meg adatait, úgy FEX-FOOD Kft. . az adatokat elektronikus rendszerében rögzíti, majd a papíralapú nyomtatványt irattározza. Az irattárazás menetéről FEX-FOOD Kft.  a belső szabályzata alapján gondoskodik.
 
Elektronikus adattárolás
 
FEX-FOOD Kft. részére elektronikus úton megadott adatokat FEX-FOOD Kft. saját szerverein illetve információ-technológiai szolgáltatás nyújtó külső partner szerverein gyűjti, bizonyos esetekben tárolja. 
 
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA
 
FEX-FOOD Kft. az adattárolás időtartamát az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban határozza meg. 
 
Amennyiben az adattárolás időtartamát jogszabály határozza meg, ott a jogszabály által előírt időtartamig FEX-FOOD Kft. tárolja az adatokat.
 
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot törölni kell.
Amennyiben az adatkezelést az érintett – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve -  megtiltotta, az adatokat törölni kell.
 
Amennyiben valamely adatot törölni kell, úgy az adatot az eredetileg tartalmazó nyilvántartásból FEX-FOOD Kft. elkülöníti és áthelyezi a törlésre megjelölt adatok nyilvántartásába. A törlésre kijelölt adat nyilvántartáshoz kizárólag a törlés elektronikus vagy papíralapú megsemmisítéséhez feltétlenül szükség mértékben feljogosított FEX-FOOD Kft. munkavállaló fér hozzá, feladatai ellátásához. 
 
Az adatok törlése esetén FEX-FOOD Kft. valamennyi személyes adatot töröl, avagy oly módon anonimizál, hogy az eredeti személyes adat már ne legyen helyreállítható.
 
FEX-FOOD Kft. az iratban, vagy más papíralapú dokumentumban nyilvántartott adatokat az adatkezelési időtartam lejártát követően törlésre jelöli meg. Az adattörlésre megjelölt papíralapú dokumentumot más nyilvántartásoktól elkülöníti FEX-FOOD Kft., majd indokolt ellenőrzést követően intézkedik a megsemmisítés iránt. Papíralapú dokumentum esetében az adattörlésre a dokumentum megsemmisítésével kerül sor. A megsemmisítést FEX-FOOD Kft.  munkavállalója végzi, a megsemmisítésről pedig jegyzőkönyv készül.
 
FEX-FOOD Kft. az érintett által kért adattörlést – amennyiben a kérelem jogszerűen teljesíthető – minden esetben elvégzi, és dokumentálja. FEX-FOOD Kft.  a törlési kérelemig fennálló jogszerű adatkezelés igazolása céljából, illetőleg a jövőbeni adatkezelés elkerülése érdekében a szükséges nyilvántartásokba helyezi az érintett adatait. 
 
FEX-FOOD Kft.  biztosítja, hogy az adatok törlésére igazolt és ellenőrizető módon kerüljön sor.
 
AZ ADATTOVÁBBÍTÁS
 
FEX-FOOD Kft. az egyes IV. pont szerinti egyes adatkezelések során megadott személyes adatot harmadik országba nem továbbítja. 
 
ADATFELDOLGOZÁS
FEX-FOOD Kft. a szerződések teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vehet igénybe. 
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy az adatokat kizárólag FEX-FOOD Kft. utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
Amennyiben FEX-FOOD Kft. az érintett adatait átadja adatfeldolgozók részére, úgy arról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatja az érintettet.
Bizonyos esetekben, az erről történő megfelelő tájékoztatás mellett FEX-FOOD Kft. a címzettek csoportjait jelöli meg, mint lehetséges adatfeldolgozók.
Címzettek csoportja
 
Címzettek egy csoportja esetében a csoport tagjai az adatkezelési időtartam alatt a gazdasági szükségszerűség miatt akár több alkalommal is változhatnak, a csoport tagjainak fluktuációja miatt pedig FEX-FOOD Kft. valamennyi adatgyűjtést megelőzően nem, vagy nem teljeskörűen, avagy nem átlátható (jelentős mennyiségre figyelemmel) módon tudná csak tájékoztatni az érintettet a konkrét adatfeldolgozó személyéről. Amennyiben azonban az érintett tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy FEX-FOOd Kft. az adatkezelés során konkrétan mely csoport tag részére adott át személyes  adatot, úgy az érintett kérésére tájékoztatást nyújt.
FEX-FOOD Kft.-nek a tevékenységét érintően több adatfeldolgozója van. Az adatfeldolgozó elérhetőségét, és az egyes adatfeldolgozási tevékenységeket, az adatfeldolgozással érintett adatkategóriákat a jelen Szabályzat 5.8. pontja tartalmazza.
Minden FEX-FOOD Kft. által megbízott adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;
b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
c) ha lehetséges, az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
 
Az említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.
ADATFELDOLGOZÓK ÉS CÍMZETTEK CSOPORTJAI
 
FEX-FOOD Kft. az alább felsorolt adatfeldolgozókkal kötött szerződést az adatfeldolgozásra. Az adatfeldolgozás magába foglal minden olyan tevékenységet az adatokkal, melyet FEX-FOOD Kft. végez az adatokkal, de azok elvégzésével harmadik személyeket bízott meg, akik FEX-FOOD Kft. nevében járnak el.
 
Szerver üzemeltetés, technológia szolgáltatások nyújtása
 
Név: Foodsystem
Cím:
Tevékenység: adatok tárolása, nyilvántartása
Adat kategória: név, szállítási cím, telefonszám, elektronikus levélcím
 
 
 5.8.2.   Címzettek csoportja
 
FEX-FOOD Kft.-vel megbízási, vagy alvállalkozói viszonyban álló vállalkozók, aki, vagy amely FEX-FOOD Kft. tevékenységének egy meghatározott részét látják el, így különösen a termékek kiszállítását, megrendelések felvételét.
 
 
 
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy FEX-FOOD Kft.től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a  GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan megfelelő garanciákról.
Helyesbítés és törlés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére FEX-FOOD Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
FEX-FOOD Kft. tevékenységét, belső ügymenetét és eljárásrendjét tekintve FEX-FOOD Kft. az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történt adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére FEX-FOOD Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy FEX-FOOD Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az adathordozhatóság
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés önkéntes hozzájárulás vagy a különleges adat kezeléséhez hozzájárulását adta, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog előzőek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az előzőekben említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. 
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben FEX-FOOD Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az előzőekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Értesítési kötelezettség
FEX-FOOD Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az adat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Jogorvoslati lehetőségek
 
FEX-FOOD Kft. közvetlen jogorvoslata
 
Az érintettnek lehetősége van arra, hogy FEX-FOOD Kft. adatkezelésével összefüggésben felmerült észrevételeit, panaszait, kifogásait közvetlenül FEX-FOOD Kft. részére küldje meg FEX-FOOD Kft. jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségein és kérje az általa igényelt jogorvoslatot. 
 
Az érintett az adatkezeléssel, az adatkezeléssel összefüggő jogokkal kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival, bejelentéseivel a FEX-FOOD Kft. Ügyfélszolgálatához fordulhat. Az Ügyfélszolgálat és a kérdések, panaszok, bejelentések a megfelelő szervezeti egységhez eljussanak, és azokra az érintett határidőben választ kapjon, a szükséges intézkedések megtörténjenek.
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
 
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
telefon: +36-1-391-1400
fax: +36 -1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
internetcím: www.naih.hu
 
 
Bírósági jogorvoslat
 
Az érintett az adatkezelő székhelye avagy az érintett lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat személyes adatai védelme érdekében. 
FEX-FOOD Kft. esetében az illetékes bíróság:
Fővárosi Törvényszék – 1055 Budapest, Markó utca 27.
 
6.7.4. Adatvédelmi tisztviselő
 
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire FEX-FOOD Kft.  nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, FEX-FOOD Kft.  ugyanis  nem  minősül  közhatalmi  szervnek  vagy  közfeladatot  ellátó szervnek, valamint FEX-FOOD Kft.  tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az érintett rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá FEX-FOOD Kft.  nem kezel  különleges  adatot,  illetve  büntetőjogi  felelősség  megállapítására  vonatkozó  határozatokra  és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.
 
ADATBIZTONSÁG
 
Az adatbiztonság követelménynek eleget téve az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 
FEX-FOOD Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget vagy nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
 
FEX-FOOD Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 
A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
 
 
Papíralapú nyilvántartások védelme
 
FEX-FOOD Kft. a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, és egyéb, az adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 
 
Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
 
A FEX-FOOD Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor módosítsa, amennyiben azt a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja, vagy a módosítást jogszabályváltozás szükségessé teszi.
 
Amennyibe az érintett a módosításokkal nem ért egyet, úgy a változásról történő tudomásszerzést követő 8 napon belül írásban jelezheti ezt FEX-FOOD Kft. felé. Ebben az esetben az érintett személyes adatait FEX-FOOD Kft. köteles törölni, kivéve, ha az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése nem teszi lehetővé.
 
Amennyiben az érintett a módosítást a tudomásszerzést követő fenti határidőn belül nem kifogásolja, úgy az új adatvédelmi szabályok hatályba lépnek az érintett személyes adatai tekintetében.
 
Budapest, 2018. május 25.