Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Adatkezelési tájékoztató FEX-FOOD Kft.-vel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelésről:
 
Adatkezelő: FEX-FOOD Kft..-  Kft. (cím: 1078 Budapest, Hernád u. 4.,  cjsz: 01-09-934999, a továbbiakban “FEX-FOOD Kft..-”.).
 
Ügyfélszolgálat:   
cím: 1119.Nándorfejérvári út 36-40
telefonszám: (06-1) 210-96-20
e-mail cím: info@fexfood.hu
 
FEX-FOOD Kft.-feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.
 
Adatfeldolgozók: 
 
Név: Foodsystem
Székhely: 1119 Bp.Nándorfejérvári út.36-40
Kezelt adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, elektronikus levélcím
Tevékenység: technikai háttér és szervízüzemeltetési feladatok 
 
Címzettek csoportja
 
FEX-FOOD Kft.-vel megbízási, vagy alvállalkozói viszonyban álló vállalkozók, aki, vagy amely FEX-FOOD Kft. tevékenységének egy meghatározott részét látják el, így különösen a termékek kiszállítását, megrendelések felvételét.
 
Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:
 
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkategória Adatkezelés időtartama
1. Szerződés teljesítése: tevékenységével összefüggésben papíralapon (offline) és elektronikus felületen (online) kötött ételszállítási szerződés teljesítése, így különösen a termék elkészítése, termékre vonatkozó tájékoztatás nyújtása, termék kiszállítása, beüzemelése, vételár beszedése, elszámolása, számla kiállítása, összvásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás biztosítása. GDPR 6.§. (1) b. pont – Szerződés teljesítése teljes név, lakcím, szállítási cím,  telefonszám, születési idő, e-mail cím, termék, szerződés megszűnésétől számított 5 év (elévülés) + 60 nap
2. Számlázás: Szerződéshez kapcsolódó vételár beszedés, vételár elszámolása, számla kiállítása, bizonylatolás, téves befizetés kezelése, pénzügyi nyilvántartás vezetés. GDPR 6.§. (1) c. - Jogi kötelezettség teljesítése; Számv. tv. 169. § (2) teljes név, lakcím,  születési idő, számla száma, szerződésszám, számla adatok szerződés megszűnésétől számított 8 év + 60 nap
3. Ügyfélszolgálati adatkezelés: Ügyfelek megkülönböztetése, az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás, telefonos panasz nyilvántartása, telefonon bejelentett panasz rögzítése, panasz nyilvántartás, telefonon bejelentett panasz nyilvántartása GDPR 6.§. (1) c. - Jogi kötelezettség teljesítése; Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése; teljes név, lakcím, szállítási cím,  telefonszám, születési idő, e-mail cím, szerződésszám, telefonos bejelentett panasz nyilvántartási száma, panasz ügy nyilvántartási száma elállástól számított 5 év (elévülés) + 60 nap; panasz bejelentésétől számított 3 év (elévülés) + 60 nap; telefonon bejelentett panasz megtételétől számított 5 év + 60 nap
4. Szállásfoglalási szerződés teljesítése: FEX-FOOD Kft. tevékenységével összefüggésben online felületen (http://www.fitbalance-centrum.hu/) kötött szálláshelyszolgáltatásra irányuló szerződés teljesítése, így különösen a tájékoztatás nyújtása, foglalásban meghatározott rendelés teljesítése
 
GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése
 
teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
 
A szerződés megkötésétől számított 5 év+60 nap
Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a szerződés  8 év +60 nap.
 
 
 
Érintett jogai: 
 
Ön jogosult kérelmezni az Önre vonatkozó 
 
adatokhoz való hozzáférést
az adatok helyesbítését
adatok törlését, amennyiben jogszabály megengedi
adatok korlátozását
adatkezeléssel szembeni tiltakozást
 
Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu
 
Az adatok megadása Ön részéről szerződéses kötelezettségen alapul, ugyanis szükséges a szerződés teljesítéséhez FEX-FOOD Kft. által kért adata. A szerződéskötésnek feltétele a szerződéses adatok megadása. A szerződés teljesítéséhez szükséges adat nélkül a szerződés FEX-FOOD Kft. részéről nem teljesíthető.
 
FEX-FOOD Kft. profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.
 
A személyes adatok kezelésére a https://foodexpress.hu/, www.fitbalance-etrend.hu és a http://www.fitbalance-centrum.hu/ oldalon elérhető adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó.